Bezwaarschrift avond klok

5feb - door Jos - 0 - Over communicatie

Onderstaande is een concept bezwaar schrift, inzake de verwachte boete vordering. Aangezien het op zich ook propaganda materiaal is, waarom ook niet hier al publiceren. Dit concept is al proef gelezen door meerdere mensen, en blijkbaar goed bevonden. Het hopen is nu op de kans om de Rechter hierover te laten oordelen.

Veranderd onze democratie in een façade ? Het is misschien moeilijk te zien, maar wat u ziet is een tekening op de steigers. Dat is niet het stadhuis zelf.

Dinsdag 2 februari 2021, Groningen

Geachte Officier van Justitie, … ⬅ ⬅ ⬅

Met uw instemming zou ik graag bezwaar willen maken tegen de boete {…}. ⬅ ⬅ ⬅ Het aanwezig zijn buiten, in strijd met de door de Staten Generaal afgekondigde en mij bekend zijnde zogenaamde “avondklok” (de verplichte opsluiting van vrijwel het gehele Nederlandse volk vanaf 9:00 ’s avonds tot de vroege morgen), wordt niet door mij betwist. Ik bevestig om 9:30 aanwezig geweest te zijn, buiten op de Grote Markt in Groningen, om te protesteren tegen de draconische maatregelen van de Staten Generaal.

Gezien de bepalingen in artikel 103 v/d Grondwet (noodtoestand, criterium “veiligheid”)), artikel 9 (recht op vergadering, behoudens de wet), artikel 117 (onafhankelijkheid Rechterlijke Macht), artikel 137 (Grondwet ratificatie door algemene verkiezingen, dus niet naar willekeur door de Staten Generaal), schijnt het mij toe dat een justicieel precedent aan de orde is, alvorens er zeker van te zijn dat de wetgeving inzake een “avondklok” (spertijd) inderdaad tot stand is gekomen door de Nederlandse Staat in het algemeen; door de gezamelijke steun van de Uitvoerende, Wetgevende, en Rechterlijke Machten. De rechter zou immers anders kunnen besluiten. Voor een precedent “avondklok” moeten wij terug in het verleden naar de Tweede Wereld Oorlog, naar een situatie die niet als precedent kan gelden (1 november 1940, door de Duitse bezetter, die de algemene avondklok ook inzette als strafmaatregel).

Graag zou ik twee stellingen willen poneren, die wat mij betreft onbetwistbaar zijn.

① Er is geen feitelijke noodtoestand in Nederland.

② Het recht op vergaderen komt steeds meer onder druk te staan, door het instellen van een “avondklok”, enz.

ad. ① Als de ziekenhuizen vol liggen, gymzalen, scholen en kerken liggen vol zieken, akkers zijn onteigend om plaats te maken voor de vele doden, dan is er een overduidelijke noodtoestand in Nederland.

Als bij navraag vrijwel niemand iemand kent die met zekerheid ziek is geweest; alleen vage geruchten over een sterfgeval te beluisteren zijn; het ziekenhuis lijkt in ieder geval van buiten onveranderlijk kalm, van de de algemene ingangen tot de Corona polikliniek ingang aan toe (Groningen stad); gymzalen, scholen en kerken herbergen geen grote aantallen zieken, er zijn geen grote opvangcentra voor zieken buiten het ziekenhuis; er lijkt geen duidelijke of helemaal geen grotere sterfte onder het volk te zijn door “Covid-19” of een andere oorzaak; en dit alles terwijl de zogenaamde “Corona virus ziekte” (Covid-19) een verloop heeft in de orde van weken tot enkele maanden (vergelijkbaar met de jaarlijkse griep), en de zogenaamde “pandemie” is volgens de berichtgeving al meer dan een jaar in meerdere golven aanwezig geweest in Nederland, dan rijst bij ondergetekende de vraag: waar is deze nationale ramp aanwijsbaar aanwezig. Waar wordt een opstapeling van grote hoeveelheden persoonlijke rampen zo groots en overweldigend, dat wij moeten gaan spreken over een nationale ramp ?

Is de Rechter van mening dat het de Staten Generaal geëigend is algemene noodmaatregelen te treffen die gelden voor het hele land; die steeds langer worden opgelegd; maatregelen die iedereen treffen — of een persoon nu feitelijk iets met de zogenaamde Corona-ziekte direct of indirect iets te maken heeft of niet; met als motivatie dat er mogelijk een verkeersopstopping zou kunnen ontstaan – of is geweest – bij de eerste hulp in een ziekenhuis, zonder dat dit door de Rechter afgewogen hoeft te worden met onze grondwettelijke rechten als burgers van Nederland ? Zou dat niet betekenen dat de Staten Generaal naar willekeur een noodtoestand kan opleggen, tot en met het opsluiten van het hele volk in hun huis, of wat voor zwaardere maatregelen misschien nog gaan komen ? Het lijkt dus aan de Rechter om een onafhankelijke uitspraak te doen, als zijnde één van de drie Machten in het Nederlandse Staatsbestel.

De ziekte is volgens de berichtgeving nu meerdere keren rondgegaan in Nederland. Desondanks lijkt de enige maatschappelijke schade die wordt aangericht, die schade te zijn die voortvloeit uit de noodmaatregelen zelf (zoals de zogenaamde “Lock Down”, enz.). Het betreft hier geen kwestie van een nog komende ziekte, of een ziekte met een lang verloop, die koste wat het kost klein gehouden moet worden. Het lijkt bewezen te zijn dat er geen noodsituatie is ontstaan tot nu toe, ondanks het aan het huidige beleid tegenovergestelde beleid van de Regering in het prille begin van de verspreiding van deze ziekte in Nederland, waardoor de ziekte zich kon verspreiden. Sommige onderzoekers zeggen dat besmettelijke ziekten de neiging hebben milder te worden na verloop van tijd, maar ook besmettelijker. Als er een noodtoestand had kunnen optreden door zwaar verloop van de ziekte, dan had dit blijkbaar eerder moeten gebeuren, in plaats van later. Als de noodmaatregelen op weinig of niets zijn gebaseerd, er zelfs geen redelijke kans lijkt te bestaan op het alsnog uitbreken van een nationale ramp (naar beste weten op dit moment), dan zou de Rechter toch kunnen ingrijpen, door te vinden dat de Staten Generaal hun door de Grondwet omschreven en gelimiteerde taak overschreden hebben, door het nemen van noodmaatregelen terwijl er geen aanwijsbare nood is.

ad. ② De maatregelen van de Staten Generaal ondermijnen het recht op vergadering. Dit is juist kwalijk in een tijd van verkiezingen en plotseling opkomende schokkende besluiten door de Regering en de Staten Generaal; besluiten die mogelijk niet gesteund worden door het Nederlandse volk (de kiezer). Een nieuw politiek initiatief is een teer goed. Een nieuwe politieke partij of andere organisatie kan makkelijk wegkwijnen onder druk van het niet vrij met elkaar kunnen spreken, op een moment dat dit goed uitkomt. De “avondklok” en andere maatregelen, genomen op basis van een niet aanwijsbare noodtoestand (afstand houden, direct verbod op samenscholing en vergadering, maskers, winkels dicht en andere maatregelen), zijn een aanslag op onze burgerrechten. Dit is juist ook het mechanisme waar de Staten Generaal en de Regering door gelegitimeerd worden, ook voor de volgende Regeringsperiode, die weer over deze noodmaatregelen zelf zal moeten besluiten. Onderdrukking van politieke rechten ondermijnt het mandaat van de Staten Generaal, en dat kan op zich leiden tot allerlei negatieve gevolgen, wellicht erger dan de huidige Corona maatregelen: een politiek die niet afdoende gelegitimeerd is door de kiezer, is een wankel en gevaarlijk iets, dat tot wanorde kan leiden.

Bij deze: vraagt de Rechter om zich direct of indirect uit te spreken over het feitelijke bestaan van een noodtoestand, door middel van een uitspraak over deze boete. Als gevonden wordt dat er niet afdoende sprake is van een noodtoestand; als gevonden wordt dat de veiligheid in zo duidelijke mate niet gediend wordt door de noodmaatregelen nu genomen inzake “Corona virus”, dat een feitelijke uitzonderingstoestand (hoe ook anders omschreven) niet gestand gedaan kan worden door de Rechterlijke macht op grond van artikel 103 (criterium “veiligheid”); dat de maatregelen buitenproportioneel zijn; als zodanig en in afweging met het belang van de politieke burgerrechten die beschadigd worden door de maatregelen (vergadering en organisatie, alsook andere rechten en plichten); – dat dan de Rechter wil besluiten de zaak terug te geven aan de Staten Generaal ter verdere besluitvorming, door op dit moment deze boete — in dit geval en daardoor voor eenieder — wettelijk ongegrond te verklaren.

Als laatste zou ik ook willen wijzen op het gevaar van escalatie van noodmaatregelen, op basis van een niet bestaande noodtoestand. Winkels zijn verplicht dicht, het volk wordt ’s avonds opgesloten voor de nacht, er zijn bepaalde verboden om samenkomen met meerdere mensen, er is een mond kapjes verplichting (terwijl mondkapjes zelf ook gezondheidsschade kunnen veroorzake), enzovoorts: waar en wanneer komt een einde aan deze knechting van het Nederlandse volk, als de gegeven motivatie voor de maatregelen niet gebaseerd is op een feitelijke noodtoestand. Wordt de “avondklok” straks ingesteld vanaf 6 uur ’s avonds, of nog eerder ? Mogen mensen straks alleen nog naar buiten met een vergunning ?

Is er niet ook een vorm van eigen verantwoordelijkheid, afgewogen met algemene verplichtingen voor de veiligheid, om zelf eigen persoonlijke risico’s in het leven te mogen inschatten ? Het is toch niemand verboden om alleen naar ontsmette winkels te gaan, waar de winkelier een streng gebod op gezichtsmaskers handhaaft, alleen mensen toelaat die geloofwaardig onderschrijven dat zij zoveel mogelijk thuis blijven en vooral tijdens de blijkbaar zo gevaarlijke uren in de avond en nacht (21:00-4:30) thuis blijven en zich ook niet met mensen inlaten die dit wel doen ? Anderen kunnen hun risico’s weer anders zien, en hun gedrag anders inrichten. Sinds wanneer heeft de Staat de taak om met alles ontwrichtende maatregelen een kleine kans op een ziekte bij een kleine minderheid te voorkomen, wijzende op een niet bestaande nationale ramp ?

Er is toch zeker geen kwade wil bij de meeste mensen, om doelbewust anderen te infecteren, zodat in het algemeen de medemens nu moet worden opgesloten in eigen huis alsof hij straf verdiend heeft, alsof hem de gezonde frisse lucht ontzegd moet worden met een gezichtmasker en hij als een gemaskerde boef over straat moet lopen, alsof wij zelf geen belang hebben om een voor ons zinvol besluit te nemen inzake dat wat misschien wel het belangrijkste is in het leven: onze eigen gezondheid.

Het gaat mij niet om de 95,- Euro. Die doe ik bij toewijzing kado aan een goed doel. Het gaat mij in dezen om een principe-uitspraak, die onze burger- en andere rechten zou kunnen redden; daardoor ons Staatsbestel kan helpen stabiliseren op de algemene aankomende verkiezingen (dan genoten in ons volle recht), en daardoor wellicht zelfs kan helpen om wanorde op straat en elders tegen te gaan.

Zeer veel dank dat u deze overwegingen heeft willen beluisteren.

Hoogachtend,
Jos Boersema
Groningen

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *